WERKWIJZE & FINANCIERING

ORIENTATIEGESPREK

 • Eerst vindt een intakegesprek plaats met de opdrachtgever. Zowel scholen als Samenwerkingsverbanden (SWV) kunnen de opdrachtgever zijn. Indien de aanmelding via een organisatie (bijvoorbeeld een SWV of het HCO) loopt, zal deze instelling het voortraject begeleiden, waarna Bien4Kids wordt ingezet voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • In sommige gevallen volgt hierbij of hierna nog een gesprek met overige betrokkenen (ouders, leerkrachten, IB’erAB’er, therapeuten, overige hulpverleners). Indien allen het eens zijn dat Bien4Kids de juiste partij is om de gevraagde ondersteuning uit te voeren, ontvangt de opdrachtgever een offerte. 
 • Indien ouders Bien4Kids benaderen, voeren we altijd eerst een oriënterend gesprek om alles goed in kaart te brengen. Een oriënterend gesprek met de school is ook wenselijk, omdat er altijd meer kanten aan een verhaal zijn. Zo krijgen wij een completer beeld en kunnen wij het beste aan uw kind bieden. Meestal wordt in zo’n gesprek al snel duidelijk of Bien4Kids iets voor u en de school kan betekenen. Zo mogelijk krijgen u en de school direct handvatten aangereikt, waarmee u, uw kind en de leerkracht aan de slag kunnen gaan. Per casus worden afspraken gemaakt of dit oriënterende gesprek u voldoende op weg heeft geholpen, of dat nadere afspraken met u, uw kind en/of de school moeten worden gemaakt. Indien besloten wordt dat Bien4Kids ondersteuning gaat uitvoeren, vraagt de school een offerte aan.

Een orientatiegesprek duurt in principe maximaal 30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. 

BEGELEIDING

 • Als de offerte getekend retour is ontvangen, worden nadere inhoudelijke afspraken gemaakt over de invulling van het Care Zorgarrangement. Daarbij worden o.a. korte en lange termijn leerdoelen beschreven. 
 • Onze voorkeur gaat uit naar begeleiding onder schooltijd, op de school van het kind. Immers: na schooltijd heeft uw kind evenveel recht op ‘vrije tijd’ als ieder ander kind. Als uw kind op school al zo hard moet werken, op zijn/haar tenen loopt en misschien zelfs de lessen al niet meer (voldoende) kan volgen, dan is extra les onder schooltijd noodzakelijk en vele malen optimaler, dan na een lange schooldag nog naar extra lessen te moeten gaan.
 • Evaluaties van de gestelde doelen worden in overleg met opdrachtgever en betrokkenen ingepland, om de vorderingen in kaart te brengen, zo nodig doelen bij te stellen en afspraken te maken voor de komende tijd. 
 • Ruim voordat een Care Zorgarrangement initieel zou aflopen, wordt bekeken of voortzetting van de begeleiding wenselijk dan wel noodzakelijk is. Hierover worden op dat moment nieuwe afspraken gemaakt. 

FINANCIERING

In de meeste gevallen zal een school de bekostiging doen vanuit het budget van een Zorgarrangement van een (of meer) leerling(en). Sommige scholen hebben een eigen extra budget (bijv. LKP-gelden) voor het inkopen van extra ondersteuning en onderwijsbegeleiding.

CLIENDO

ONLINE REGISTRATIE- & VOLGSYSTEEM

Bien4Kids werkt met een online, AVG-goedgekeurd systeem, waarop alleen genodigden kunnen inloggen. . 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

In dit online systeem bevindt zich het dossier van de leerling, waarbij zowel basisgegevens (van school en thuis, ‘aangekoppelde’ lezers) als ook begeleidingsgegevens (start- en einddatum arrangement, probleem, hulpvraag, doelen) te vinden zijn. 

 • Van elk begeleidingsmoment wordt verslag gedaan middels een ‘Dagrapportage’. 
 • Afspraken die gemaakt worden in MDO’s e/o andere overlegmomenten, worden hierin ook genoteerd. 
 • Alles is alleen te lezen door mensen die op uitnodiging van de opdrachtgever en met goedkeuring van ouders, mogen inloggen. 
 • Na beëindiging van de begeleiding, worden lezers ontkoppeld en het dossier gearchiveerd

GROEPSBEGELEIDING & PLUSKLASSEN

In dit online systeem bevindt zich het dossier van de doelgroep, waarbij in de basisgegevens wordt aangegeven welke IB’ers/leerkrachten per groep of school zijn aangekoppeld.

Aan het begin en aan het eind van elk thema wordt in een Dagrapportage in het kort beschreven, aan leerkrachten, wat er behandeld wordt/werd. Bij deze Dagrapportage is een PDF-bestand toegevoegd, waarin in uitgebreidere vorm aan ouders wordt verslagen waarover het thema gaat/ging. Dit wordt door leerkrachten/IB’ers aan de betreffende ouders doorgestuurd.

Van elk begeleidingsmoment wordt ‘intern’ vastgelegd wat er behandeld is qua stof en of er opvallende zaken rondom een leerling zijn. Indien er zaken spelen rondom een leerling, die nader besproken dienen te worden, dan zal de Plusklas leerkracht eerst contact opnemen met de groepsleerkracht en zo nodig met de ouder(s).

CLASSROOM

Bij één-op-één begeleiding vanuit Bien4Kids, helpen we leerlingen vaak met handige informatie, bijvoorbeeld over iets van Taal, Rekenen of Spelling. Dit kunnen we in de Werkmap van de leerling in de klas bewaren, maar 

 • die heeft de leerling niet altijd bij de hand als hij/zij bijvoorbeeld thuis nog wat huiswerk moet maken of leren; 
 • … soms is de leerling ziek en kan hij/zij niet naar school, omdat hij/zij anderen niet wil en mag besmetten, maar moet er nog wel huiswerk gemaakt worden; 
 • in het bijzondere geval dat niemand naar school kan, bijvoorbeeld door een Pandemie als Covid-19 (Corona), geeft Bien4Kids sowieso online begeleiding.

In al deze gevallen kan het fijn zijn als de leerling altijd, snel en overzichtelijk de informatie kan opzoeken. En daarom werken we bij Bien4Kids vaak met ‘Classroom’ van Google. Dit is een online omgeving, waarin we heel gemakkelijk en overzichtelijk de leerling kunnen helpen met het organiseren van de lesstof, waarin we opdrachten voor de leerling kunnen plaatsen (die de leerling daar ook kan inleveren door te uploaden) en waaraan ook een Digitale Agenda gekoppeld is. Zo kunnen de leerling en zijn/haar ouder(s) precies zien wanneer de leerling les heeft, als hij/zij online lessen volgt. 

We maken een Classroom per leerling aan, als Bien4Kids één-op-één begeleiding geeft. Voor groepen maken we de Classroom speciaal voor die groep aan. 

Per Classroom is een eigen code, die de leerling ontvangt via Bien4Kids. 

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN

Bien4Kids levert maatwerk binnen het onderwijs. Wij werken voornamelijk in Den Haag en directe omgeving.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen inventariseren of wij u toch verder kunnen helpen. Wij denken heel graag met u mee.