care bien4kids

“because we care”

Ieder kind in Nederland is leerplichtig en heeft recht op zo passend mogelijk onderwijs.

Het feit dat een leerling ‘iets heeft’ of ‘ergens last van heeft’, wil niet zeggen dat het daarmee niet een optimale onderwijsvorm kan genieten. Wanneer het RT-programma op school niet toereikend of te vol is, kan Bien4Kids de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft.

Wij werken met deze kinderen EN hun schoolomgeving, waarbij we veelzijdig te werk gaan. De ouders-kind-school basis. Wie loopt waar tegenaan? Welke beperkingen zijn een feit en welke doelen worden nagestreefd? Dit matchen wij zo optimaal mogelijk.

Extra hulp: op school en onder schooltijd!

Bien4Kids vindt dat je kinderen die al zo hard moeten werken, niet nog eens na schooltijd moet belasten met bijles. Na schooltijd wil een kind op andere manieren ‘leren’, door te spelen, muziek te maken, te sporten, hobby’s uit te voeren…

Bien4Kids werkt altijd op locatie, dus op een school, bij de leerling thuis of in een instelling. Wij werken voornamelijk in de regio Den Haag.

 

zorgarrangementen

Ieder kind in Nederland is leerplichtig en heeft recht op zo passend mogelijk onderwijs. Daar waar kinderen dit tijdelijk niet kunnen of mogen volgen op school, geeft Bien4Kids één-op-één les, vanuit een Care arrangement.

Bien4Kidswerkt in principe altijd op locatie, dus op een school, bij de leerling thuis of in een instelling. In het geval dat dit van Overheidswege niet toegestaan is, bijvoorbeeld bij een Pandemie, verzorgen wij onze lessen in een online omgeving. Zo kunnen de leerlingen altijd de ondersteuning ontvangen waarop zij recht hebben. 

Wij geven les aan leerlingen uit het PO, V(S)O, S(B)O en aan hen die helaas ‘thuiszitten’. Het gaat hierbij om leerlingen voor wie om één of andere reden een Zorgarrangement kan worden aangevraagd. 

Zowel scholen als Samenwerkingsverbanden (SWV) kunnen de opdrachtgever zijn. Indien de aanmelding via een organisatie (bijvoorbeeld een SWV of het HCO) loopt, zal deze instelling het voortraject begeleiden, waarna Bien4Kids wordt ingezet voor uitvoering van de werkzaamheden.

interventie

Het komt wel eens voor dat school en ouders ‘niet dezelfde taal spreken’, in de figuurlijke zin van het woord. Daarbij kunnen de gemoederen soms zodanig hoog oplopen, dat het belang van de leerling niet meer op de 1e plaats staat. Of de emoties nemen zodanig de overhand, dat contact tussen ouders en school een (te) persoonlijk karakter aanneemt, waardoor samenwerking (nagenoeg) onmogelijk wordt. 

Bien4Kids stelt bovenal de leerling centraal en bekijkt vanuit een onafhankelijke, professionele positie, wat er nodig is voor een goede, positieve ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende zienswijzen. Omdat Bien4Kids onafhankelijk is, kan het voor zowel ouders als scholen optreden, dan wel voor beiden als mediator. Want alleen sámen kunnen we echt bereiken wat goed is voor de leerling. 

Middels gesprekken is het mogelijk om helderheid te geven over de situatie, wensen, beperkingen en mogelijkheden. Soms is het mogelijk om de leerling op de huidige school te laten, waarbij goede afspraken en zo nodig aanpassingen volstaan. Soms kan er geconcludeerd worden dat de leerling beter past op een andere school, hetzij i.v.m. een andere vorm van onderwijs, dan wel omdat de relatie tussen school en ouders/leerling onoverkomelijk slecht is geworden. 

Wat de startsituatie ook is, we helpen graag. Maatwerk voor leerlingen, daar gaat het om bij Bien4Kids. 

psycho-educatie

‘Onbekend maakt onbemind’, luidt het spreekwoord. Vandaar dat wij graag faciliteren in het inzichtelijk maken van zaken die soms door het onbekende, of doordat het onderschat wordt, kunnen leiden tot problemen en/of een grotere impact hebben op een leerling of diens ouders, dan de omgeving kan vermoeden. 

Vanuit een paramedische achtergrond (Ergotherapie), dan wel vanuit onderwijskundige specialisaties geven wij ook psycho-educatie aan een Team, leerlingen e/o ouders, indien dit het algemeen belang dan wel specifieke casuïstiek dient. 

Te denken valt aan Psycho-educatie rondom bepaalde ziektebeelden van onze leerlingen, de beperkingen die daarbij kunnen voorkomen en vooral de mogelijkheden die er wel zijn…!  

Ook bepaald gedrag kan een (grote) invloed hebben op een leerling en diens omgeving. Soms is uitleg daarover al voldoende om e.e.a. voor alle partijen helder te krijgen en behapbaar te maken. Soms zijn kleine aanpassingen, een andere denkwijze of een andere praktische invulling al voldoende om ‘eenvoudige zaken’ haalbaar te maken. 

We brengen dit met elkaar in kaart, uitgaande van de hulpvraag en gebruikmakend van onze kennis en ervaring. We geven handvatten en bieden mogelijkheden; samen zetten we de leerlingen in hun kracht. Ook dàt Maatwerk is Passend Onderwijs. 

taal/lees

Binnen TeamBien4Kids hebben wij zeer bevlogen leerkrachten die ‘Taal’ als specialisatie hebben. Zij houden zich o.a. bezig met de Spraak- en Taalontwikkeling van leerlingen, vanuit de Nederlandse taal. 

Naast gesproken taal, kan er ook ondersteuning zijn met NGT (Nederlandse Gebaren Taal) en kunnen wij onze ervaringen binnen het taal- en leergebied van dove- en slechthorende leerlingen implementeren binnen het reguliere onderwijs. 

Kinderen met een TOS (Taal OntwikkelingsStoornis) kunnen soms met de juiste ondersteuning gewoon naar regulier onderwijs. Wij kijken samen met de school, ouders en leerling naar de wensen en mogelijkheden, bijvoorbeeld door een Care Zorgarrangement in te zetten, t.b.v. de leerling, maar zijdelings ook voor de leerkracht(en) en de direct bij de leerling betrokkenen. Wij geven advies en ondersteuning aan de leerkracht(en) en overige betrokkenen, psycho-educatie en tips over praktische zaken. Want een auditieve beperking, hoeft geen belemmering te zijn binnen het reguliere onderwijs. Samen kunnen we maatwerk opzetten en leveren, zodat elke leerling gehoord wordt. Ook kunnen wij met individuele of kleine groepjes leerlingen werken, ter verbetering van hun leesvaardigheid. Ongeacht de oorzaak ervan, zoals dyslexie, TOS, een anderstalige thuisomgeving, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en/of een medische aandoening, inventariseren we de wensen en mogelijkheden en zoeken we de best passende oplossingen voor de betreffende (groep) leerlingen. De invulling van dit onderwijs is dus ook echt maatwerk. 

werkwijze en financiering

Wilt u meer informatie over onze werkwijze, de financiering en ons online registratie- en volgsysteem Cliendo, klik dan op onderstaande button.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN

Bien4Kids levert maatwerk binnen het onderwijs. Wij werken voornamelijk in Den Haag en directe omgeving, maar ook al in Rotterdam en Amsterdam.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen inventariseren of wij u toch verder kunnen helpen. Wij denken heel graag met u mee.