algemene voorwaarden

Artikel 1: Partijen en definities 

Deze Algemene Voorwaarden van Bien4Kids hebben betrekking op al onze diensten.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Bien4Kids, die haar de ondertekende Opdracht geeft tot het verlenen van een of meerdere diensten.
 • Wederpartij: elke partij waarmee Bien4Kids een rechtsverhouding heeft.
 • Partijen: de partijen, waaronder Bien4Kids, die een wederkerige rechtsverhouding tot elkaar hebben.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals die tussen Opdrachtgever en Bien4Kids geldt.
 • Begeleidingsmoment: Het moment waarop Bien4Kids begeleiding geeft aan een individu of een groep. Dit kan zowel fysiek als ook in een online lesomgeving plaatsvinden.
  • Indien door Opdrachtgever wordt gemeld dat een begeleidingsmoment niet door kan gaan, wordt door beide partijen gezocht naar een ander moment van uitvoering.
  • Alleen indien van Overheidswege een verbod geldt tot het geven van de overeengekomen begeleiding (zowel op locatie als in een online situatie, dan wel in geval van een calamiteit e/o overmacht), worden de begeleidingsuren niet doorberekend. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bien4Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bien4Kids niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden 

 • Bij elke offerte worden de Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld. Tevens staan deze vermeld op onze website.
 • Onze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend digitaal verstrekt.
 • Deze Algemene Voorwaarden worden als ingelast en van toepassing beschouwd op alle ondertekende en voor akkoord bevonden offertes.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan behouden de overige bepalingen hun rechtskracht.
 • In de offerte, welke na ondertekening geldt als Overeenkomst, staat tenminste:
  • naam en adresgegevens van Opdrachtgever en van Bien4Kids
  • naam van de (groep) leerling(en)
  • verwijzing naar de Algemene Voorwaarden
  • datum totstandkoming opdracht
  • contractsduur
  • frequentie, lengte en vorm van de begeleidingstijd
 • Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Bien4Kids en haar Wederpartij, ook indien en voor zover Bien4Kids bij de uitvoering ervan derden inschakelt.
 • Aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes van Bien4Kids kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 • Begeleidingsmomenten die door Opdrachtgever (of een derde namens opdrachtgever) niet worden afgemeld, worden zonder meer doorberekend.
 • Voor begeleidingsmomenten die door Opdrachtgever (of een derde namens opdrachtgever) worden afgemeld, geldt:
 • tot 48 uur voor aanvang: de begeleiding wordt niet berekend;
 • tot 24 uur voor aanvang: de begeleiding wordt voor 50% berekend;
 • binnen 24 uur voor aanvang: de begeleiding wordt voor 100% berekend.
 • Na afloop van de kalendermaand ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Bien4Kids hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Bedragen die genoemd worden in offertes en op facturen zijn wettelijk vrijgesteld van BTW.
 • Bij niet tijdige betaling en na tenminste 2 aanmaningen, is Opdrachtgever in verzuim. Bien4Kids behoudt zich alsdan het recht voor om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten of in het uiterste geval tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Dit laat de financiële verplichtingen van Opdrachtgever tegenover Bien4Kids onverlet.
 • Indien Bien4Kids gerechtvaardigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade en/of kosten, welke kunnen ontstaan bij Opdrachtgever.

Artikel 4: Registratie verrichte werkzaamheden

 • Na elk begeleidingsmoment wordt een dagrapportage gemaakt en opgeslagen in ons digitale registratiesysteem, om inzage te geven in verrichte werkzaamheden.
 • Vanwege de AVG-wet hebben per dossier alleen Opdrachtgever en direct betrokkenen (door Opdrachtgever aangewezen personen) inzage in de gegevens. Bij individuele leerlingen dienen zijn/haar ouders akkoord te gaan met deze inzage.
 • Gedurende de begeleiding wordt naar behoefte en in overleg tussentijds overleg gevoerd tussen Bien4Kids en betrokkenen om de vorderingen in kaart te brengen en doelen te evalueren, zo nodig bij te stellen en afspraken te maken voor de komende tijd.

Deze overlegtijd wordt gerekend als begeleidingstijd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Wederzijdse verwachtingen en verplichtingen

 • Bien4Kids begeleidt leerlingen op locatie: afhankelijk van de omstandigheden geschiedt dit op de eigen school, op een gastschool, bij een (zieke) leerling(e) thuis of in het ziekenhuis, in een begeleidings- of woonvoorziening.
 • Bien4Kids garandeert de kwaliteit van de begeleiding zoals dit van een lesgevende in redelijkheid verwacht mag worden.
 • Voor Bien4Kids geldt geheimhouding m.b.t. gegevens over de Opdrachtgever en de doelgroep die begeleid wordt. De AVG-wet is van toepassing op het omgaan met persoonlijke informatie van Opdrachtgevers, leerlingen en overige partijen.
 • Bien4Kids zorgt er bij overdracht van de werkzaamheden binnen TeamBien4Kids voor, dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn.
 • De Opdrachtgever zorgt voor goede, veilige werkomstandigheden.
 • Mocht Opdrachtgever in gebreke komen bij het door Bien4Kids kunnen laten uitvoeren van de Opdracht, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die hierdoor direct of indirect bij Bien4Kids ontstaat.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens die belangrijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Bien4Kids worden verstrekt.
 • Een overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk, tenzij beide partijen in goed overleg anders overeenkomen.
 • Bij tussentijdse wijziging van de omvang van de Opdracht dient deze schriftelijk te worden vastgelegd. Bien4Kids zal deze aanpassing in een nieuwe Overeenkomst vastleggen.
 • Indien de uitvoering van de in Artikel 5 Lid 9 beoogde wijziging voor Bien4Kids niet haalbaar is, kan geen tussentijdse wijziging worden doorgevoerd.
 • De intellectuele eigendomsrechten van door Bien4Kids vervaardigde materialen berusten uitsluitend bij Bien4Kids of haar licentiegevers.
 • Alle door Bien4Kids vervaardigde materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor uitvoering van de overeengekomen Opdracht. Deze mogen door Opdrachtgever of een ieder ander, zonder daartoe voorafgaande toestemming van Bien4Kids, niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Bien4Kids, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Bien4Kids is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvan is sprake indien Bien4Kids bij de uitvoering van de Opdracht niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen, zoals van een professionele lesgevende mag worden verwacht.
 • Bien4Kids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bien4Kids is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bien4Kids partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank in de vestigingsplaats van Bien4Kids is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8: Deponering Algemene Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 • Een schriftelijke versie van deze Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever digitaal ter hand gesteld.